Măsura 9

Codul Măsurii M9/1A - „Sprijinirea formelor de cooperare în silvicultură”

 

Obiectivul principal:
Dezvoltarea spiritului de cooperare
Scopul:
Prin măsurase vor finanța proiecte care aduc plus-valoare a teritoriului și comunității locale prin proiecte care implică asocierea și prin proiecte care se adresează unui sector specific teritoriului.Se vor identifica procedee noi de creștere a utilizării reziduurilor forestiere în scop energetic.
Beneficiari direcți/indirecți(grup țintă):
Beneficiari direcți:

 • Formele asociative care sunt înființate de proprietari de terenuri acoperit cu vegetație forestieră și asociațiile proprietarilor de păduri.

Beneficiari indirecți:

 • Persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unuiloc de muncă, populația locală, societăți comerciale în prelucrarea lemnului, și cu activitate în turism.

Tipuri de acțiuni eligibile:

 • Acțiuni de animare în scopul conștientizării partenerilor și a noilor parteneri.
 • Elaborarea planului de gospodărire, de gestionare de management al pădurilor deținute și administrate sau echivalent,
 • Costuri directe ale proiectelor specifice conectate cu implementarea unui plan de afaceri, un plan de mediu, un plan de management, de gospodărire sau de gestionare al pădurilor sau echivalent,
 • „Costurile directe” în acest context reprezintă costuri care apar direct din activitățileproiectului altele decât din studiile pregătitoare, animare sau coordonare aflată îndesfășurare. Această prevedere acoperă costurile de investiții dar nu este limitată laacestea.
 • Investiții corporale pentru efectuarea activității vizate de proiect:
 • construcția, modernizarea, extinderea de clădiri pentru gospodărire a pădurilor;
 • construcția, modernizarea, extinderea de clădiri pentru marketingul produselor proprii;
 • dotarea aferenta cu echipamente, utilaje necesare;
 • Investiții necorporale (software, patente, licențe etc.)
 • Investiții în producerea de energie regenerabila
 • Achiziționarea de echipamente de producere a energiei regenerabile și al producției de biomasa forestiera.
 • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului: consultanța și proiectare.

Sume(aplicabile) și rata sprijinului:
Intensitatea sprijinului va fi de:

 • Rata de minim de 90% pentru costuri de investiții.
 • 100% din totalul cheltuielilor eligibilepentru proiectele negeneratoare de profit.
 • 90% din totalul cheltuielilor eligibilepentru proiectele generatoare de profit.

Sprijinul public nerambursabil pentru proiectele care intră sub incidența regulii de minimis conform Regulamentului UE nr. 1407/2013, ajutoarele de minimis pe perioadă de 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/beneficiar.

M9-Sprijinirea formelor de cooperare în silvicultura-Fisa masurii
 
  Proiect finantat de Uniunea Europeana și Guvernul Romaniei prin FEADR,
Program National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, program LEADER. Contract de finanțare nr. C19401202011671515724/17.11.2016. Valoarea proiectului 2.702.208,61 Euro    
  Asociația „Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”
    Sediu: Sat. Zagon
com. Zagon
Str. Principală, nr. 128/A
Jud. Covasna
Cod poștal: 527185
Sediul administrativ: com. Reci,
sat. Reci, nr. 347. Cod Postal  527145
Email:
asociatia.galprogressio@gmail.com Program: 9-20.30
Program cu publicul: 10-14
Luni-Vineri
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţin persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării Toate informaţiile privind PNDR, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.