Măsura 7

Codul Măsurii: M7/6B - „Măsuri sociale- Centre de asistenţă socială”

Obiectivul principal:
Dezvoltarea spiritului de cooperare
Scopul:
Înființarea și/sau modernizarea centrelor comunitare multifuncționale de asistență medicală comunitară și socială reprezintă o abordare complexă pentru soluționarea privind accesibilizarea serviciilor de bază pentru populația din satele izolate și greu accesibile, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Prin sprijinirea acestui tip de proiecte vom încuraja impactul micro-regional. Se pune un mare accent la eficientizarea energetică a clădirilor prin utilizarea energiei regenerabile și prin termoizolare, acesta fiind un criteriu de eligibilitate.
Proiectele de infrastructură socială pot primi finanțare și prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5, respectând condițiile Obiectivului strategic 5.2.
Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiarii direcți sunt:
Entități publice:

 • autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora.

Entități private:
 ONG-uri definite conform legislației naționale în vigoare;
Dacăniciunaltsolicitant nu-șimanifestăinteresul, poateaplica GAL-ulșiînacestcaz se aplicămăsuri de evitare a conflictului de interese.
Beneficiari indirecți (grup țintă):

 • populația locală, mai ales persoanele care aparține categoriilor de grupuri vulnerabile;
 • entitățile (de ex. cabinete medicale, întreprinderi sociale) înființate și/sau dezvoltate în cadrul centrelor comunitare multifuncționale;
 • ONG-uri acreditați ca furnizori de servicii sociale, care vor avea activități de asistență socială în centrele comunitare multifuncționale;
 • Întreprinderi sociale conform legislației naționale în vigoare.
 • Consiliile Locale din teritoriu, UAT-uri, alte institutii publice si private care activeaza in domeniul asistentei sociale.

Tipuri de acțiuni eligibile:
Investiții în active corporale:

 • Înființarea, modernizarea şi/sau dotarea centrelor comunitare multifuncționale de asistență medicală comunitară și/sau socială.

Investiții în active necorporale:

 • Costurile generale de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții - montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.

Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită astfel:

  • pentru operațiunile generatoare de venit: 90%;
  • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;
  • pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%.

Sprijinul public nerambursabilvarespectaprevederileR(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, se acordăpentru o perioadă de maxim treianiși nu vadepăşi 200.000 euro/beneficiar (întreprindereunică) pe 3 anifiscali.

M7-Masuri sociale-centre de asistenta sociala- Fisa masurii
GHID Masuri sociale-centre de asistenta sociala
GHID Masuri sociale-centre de asistenta sociala M7
Cerere Finantare - Masuri sociale sM 7
Cerere Finantare - Masuri sociale sM 7
Anexa_4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu
Anexa_3_Lista_localitati_din_Zona_Montana
Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate
 
  Proiect finantat de Uniunea Europeana și Guvernul Romaniei prin FEADR,
Program National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, program LEADER. Contract de finanțare nr. C19401202011671515724/17.11.2016. Valoarea proiectului 2.702.208,61 Euro    
  Asociația „Grupul de Acțiune Locală PROGRESSIO”
    Sediu: Sat. Zagon
com. Zagon
Str. Principală, nr. 128/A
Jud. Covasna
Cod poștal: 527185
Sediul administrativ: com. Reci,
sat. Reci, nr. 347. Cod Postal  527145
Email:
asociatia.galprogressio@gmail.com Program: 9-20.30
Program cu publicul: 10-14
Luni-Vineri
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţin persoanelor care au iniţiat pagina web. Toate informațiile furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării Toate informaţiile privind PNDR, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.